Lãnh Đạo Thủ Đô Hà Nội Triển Khai Nhiệm Vụ Chính Và Giải Pháp Phát Triển Cho Thành Phố

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 240 / KH-UBND ngày 12 tháng 12, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 508 / TB-VPCP ngày 31 tháng 10 về một số nhiệm vụ chính và biện pháp phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Kế hoạch đổi mới này bao gồm nhiều giải pháp khắc phục những khó khăn, nhược điểm trong quá trình phát triển nền kinh tế, xã hội của thành phố. Bên cạnh đó còn xác định và xây dựng một số cơ chế cụ thể theo đề xuất của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đưa cơ chế thực hiện phù hợp với sự quản lý, phát triển của thành phố và phù hợp với luật hiện hành.

Trên cơ sở chỉ đạo và hướng dẫn của Thủ tướng đối với các Bộ, ngành Trung ương về việc tiếp tục tăng cường sự đổi mới, ngoài ra giảm thiểu những sai sót và khắc phục điểm yếu trong thời gian qua. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần sáng tạo và nhiệt huyết của người dân nhằm tạo nguồn lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố.

Ngoài ra, Thủ đô Hà Nội sẽ vạch ra các bước, lộ trình và xây dựng các biện pháp, chiến lược, cơ chế thông minh, phù hợp làm căn cứ chỉ đạo, vận hành và quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực; xác định và làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo xây dựng một số cơ chế, giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chủ động tham mưu, đề xuất một số giải pháp để thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương xem xét giải quyết theo cơ quan có thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

Hơn nữa, dựa trên 7 nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế – Xã hội Hà Nội sẽ tư vấn việc hoạch định chính sách và xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về kinh tế xã hội phát triển, đảm bảo an ninh và quốc phòng trong khu vực.

Bên cạnh đó, các Sở, Ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã đang tiến hành lập kế hoạch triển khai ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; định hướng và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp tình hình và báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện 7 nhiệm vụ và giải pháp cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *